Veri Koruma Beyanı | fnst.org

Veri Koruma Beyanı

Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı olarak, “veri sorumlusu” sıfatıyla, etkinlik ve seminer katılımcılarımızın, etkinlik ve seminer duyuruları yaptığımız iletişim ağı kişilerinin, yurtdışı eğitimi katılımcıları ve adaylarının, hizmet verenler ve tedarikçilerimizin, çalışanlarımız ve bünyemizde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunan kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verilerinin güvenliğine değer veriyoruz. Bu kapsamda aydınlatma yükümlülüğümüz gereği anılan veri sahiplerini işlemekte olduğumuz verilere ilişkin olarak bilgilendirmeyi amaçlıyoruz:

Etkinlik, eğitim ve seminer faaliyetlerimiz kapsamında;

Katılımcılara ait ad, soyad, e-posta adresi, imza örneği bilgilerinden oluşan kişisel verilerinizi; vakfımızın finansal kaynaklarının kuruluş amacına uygun şekilde etkin kullanıldığını belgeleme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gereği işlemekteyiz. Etkinlik/seminerler kapsamında sunum yapacak/görev alacak katılımcılara ait ayrıca tc kimlik no, pasaport no, telefon no verilerini de ulaşım/konaklama hizmetlerinin tedariki gereği işlemekteyiz. Sözkonusu veriler, ilgili sözleşmelerin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıl süre ile işlenmektedir.

Ayrıca vakfımız bünyesinde yurtdışı eğitimine katılım için başvuruda bulunan adaylara ait özgeçmişler ve başvuru formları kapsamında alınan kimlik, iletişim, eğitim/kariyer bilgilerini birimler arası uygunluk değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve finansal kaynakların etkin kullanımının belgelenebilmesi adına, ilgili yurtdışı eğitimine denk gelen 3(üç) yıllık bütçe denetim dönemimizin sonuna kadar işlemekteyiz. Yurtdışı eğitimine katılım başvurusu kabul görmeyen adaylara ait veriler ise, uygunluk değerlendirme süreçlerinin takibi için başvurudan itibaren 1(bir) yıl süre ile işlenmektedir.

İletişim ağımız kapsamında;

Etkinlik duyuruları ve elektronik ortamda davetiyelerin iletimi için akademisyenler, iş dünyası bağlantıları, diplomatik temsilcilik çalışanları, vakıflar, kültürel kurumlar, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, iş ortakları, kamu kurumu mensuplarına ait ad soyad ve e-posta adreslerinden oluşan verileri, sizleri vakfımız faaliyetlerinden haberdar edebilmek amacıyla vakfımızın Türkiye temsilciliğinin faaliyeti süresince işlemekteyiz.

Üçüncü kişiler kanalıyla vakfımıza tedarik edilen hizmetler kapsamında;

Konuşmacı / Çevirmen / Raportör / Medya yapımcısı / Kiraya veren konumundaki hizmet verenler ve tedarikçilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, tc kimlik no, adres, banka bilgilerini ve bu bilgileri içerir sözleşme suretleri, görevlendirme yazıları ve yazışmalardan ibaret evrakı, hizmet tedarik süreçlerinin yürütülebilmesi gereği ile, sözleşmelerin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıl süre ile işlemekteyiz.

Personel istihdamı ve iş başvurularının alınması kapsamında;

Çalışanlarımıza ait ad, soyad, tc kimlik no, adres, banka bilgilerini, sigortalılık verileri, bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait verileri, yabancı çalışanlarımıza ait ek olarak pasaport verileri ile, bu bilgileri içerir sözleşme suretleri, görevlendirme yazıları, işleyiş formları ve yazışmalardan ibaret evrakı, yükümlülüklerin ifası ve faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmelerin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıl süre ile işlemekteyiz.  Ayrıca vakfımız bünyesinde iş başvurusunda bulunanlara ait özgeçmişler kapsamında alınan kimlik, iletişim, eğitim/kariyer bilgileri birimler arası uygun pozisyon değerlendirmelerinin yapılabilmesi adına, başvuruda bulunulmasından itibaren 1(bir) yıl süre ile işlemekteyiz.  

Görüşme ve yazışmalar üzerinden, sözlü veyahut yazılı yollarla (elden, e-posta, posta) edinilen kişisel verileriniz, yalnızca kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmekte, veyahut faaliyetlerimizin ifası kapsamında Vakfımızın birimleri arası aktarıma konu edilebilmektedir. Kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve katkılarınız ölçüsünde güncel şekilde, yukarıda anılan amaçlarla işlemekteyiz.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 uyarınca veri sahipliğinden doğan;

-    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

-    KVKK m.7 uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde giderilmesini talep etme haklarınıza ilişkin olarak,

     Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı’na başvurabilirsiniz. Bu hususta yapacağınız başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı olarak Türkiye temsilciliğimizin Cumhuriyet Cad. Belvu Apt.No:107/2 34437 Elmadağ - İstanbul/Türkiye adresi veya turkey@fnst.org e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.

(Son güncelleme: 10.12.2019)